בסיום ההקלדה יש ללחוץ על מקש  

לחיפוש ENTER

גלול