top of page

Dos  commands

פקודות שימושיות ב- DOS :

CLS

 

מחיקת התוכן המוצג במסך

VER

 

הצגת הגירסא של הדוס

DATE

הצגת תאריך נוכחי

DIR

 

הצגת רשימת הקבצים והספריות בדיסק

REN

שינוי שם של קובץ

COPY

 

העתקת קובץ ממקום למקום

DEL

 

מחיקת קבצים מהדיסק. P/ - יאפשר מחיקת כל התיקייה

MD

 

יצירת ספרייה חדשה

CD

 

הפנייה לספרייה הרצויה

RD

 

למחוק את התיקייה

FORMAT

 

פירמוט המחשב

CD\

 

חזרה לתיקיית השורש

CD..

 

כדי לצאת מתיקייה ולהגיע לרמה אחת מעל

shutdown -S -T 30

 

כיבוי המחשב ניתן לשנות את מספר השניות

shutdown -A

 

מבטל את הכיבוי ABORT

shutdown -F

 

סוגר את כל התוכניות הפועלות

 

shutdown -R

 

מבצע ריסטרט למחשב

C: d: e: f:

 

כדי להיכנס לכוננים

CD

 

כניסה לתיקייה

MOVE

 

מזיז קבצי משנה וספריות

Xcopy

 

יש לו את היכולת של העברת קבצים, תיקיות, וכוננים שלמים אפילו ממקום אחד למקום אחר

NETמשמשת לצורך קבלת מידע על הרשת, שליחת הודעות, מיפוי מקומות מרוחקים, קבלת סטטיסטיקה ועוד.

CHKDSK

 

בדוק את הדיסק הקשיח - לבדוק ולתקן בעיות בדיסק

DEFRAG

 

איחוי הכונן הקשיח

DELTREE

 

מחיקת התיקייה ואת כל תיקיות המשנה

ECHO

 

הצגת הודעה על המסך

EXIT

 

לצאת מהמסך דוס

HELP

 

עזרה / מציג את כל הפקודות

CleanMgr

ניקוי אוטומטי של הקבצים הזמניים, סל המיחזור

CONVERT

 

Convert a FAT drive to NTFS

net user /add username password

 

הוספת שם משתמש וסיסמה

bottom of page