בצפייה בטלפונים ללחוץ על הרשימה ויפתחו עוד 9 עמודים